• BIST 10739.94
 • Altın 2485.906
 • Dolar 32.8381
 • Euro 35.2772
 • İstanbul 25 °C
 • Diyarbakır 30 °C
 • Ankara 30 °C
 • İzmir 32 °C
 • Berlin 21 °C

Bu videodan Başbakan çıkar mı?

Şamil Tayyar

İSTİFANIN PERDE ARKASI

Seks vi­de­osu üze­ri­ne CHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den ay­rı­lan De­niz Bay­kal’ın is­ti­fa ka­ra­rı, An­ka­ra’da si­ya­se­ti ya­kın­dan ta­kip eden­ler için inan­dı­rı­cı gel­me­di. Bay­kal’ın ye­ni bir oyun kur­gu­la­dı­ğı ko­nu­şu­lu­yor. Sü­reç, bu kur­gu­nun iz­le­riy­le do­lu...

Vi­de­onun bi­rin­ci gü­nü ka­me­ra­lar kar­şı­sı­na ge­çen CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Ön­der Sav, Mus­ta­fa Sa­rı­gül’ü suç­la­yan ağır bir açık­la­ma yap­tı, fa­tu­ra­yı ona kes­ti.

Ay­nı sa­at­ler­de CHP’li Mus­ta­fa Öz­yü­rek, AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­lik’i ara­ya­rak, “Bu vi­deo tar­tış­ma­sı­na gir­me­yin, yok­sa iş bü­yür” de­di. Bir ne­vi, AK Par­ti’den ola­yın bü­yü­tül­me­me­si ko­nu­sun­da ri­ca­cı ol­du­lar. Çe­lik, “Sa­yın baş­ba­ka­nın da ta­li­ma­tı var, CHP’yi si­ya­si ra­ki­bi­miz ola­rak gö­rü­yo­ruz, böy­le bir tar­tış­ma­ya as­la gir­me­yiz” di­ye­rek CHP’ye gü­ven­ce ver­di.

Son­ra ne ol­duy­sa, komp­lo­nun ge­rek­çe­si ko­nu­sun­da ma­kas de­ğiş­tir­di­ler. Ok­la­rın ucu­nu Sa­rı­gül’den hü­kü­me­te çe­vir­di­ler. Pen­sil­van­ya’dan (Fet­hul­lah Gü­len) me­saj gel­di­ği­ni ima ede­rek ala­nı da­ha da da­ral­tıp hü­kü­me­ti he­def tah­ta­sı­na oturt­tu­lar. Bay­kal, si­ya­si ge­le­ce­ği için en uy­gun se­nar­yo­yu seç­ti. So­run, komp­lo­yu açı­ğa çı­kar­ma ve he­sap­laşma kay­gı­sı de­ğil­di. Ni­te­kim, bu yön­de­ki fark­lı me­saj As­lı Ay­dın­taş­baş’ın dün Mil­li­yet’in sür­man­şe­tin­de­ki, kay­na­ğı Bay­kal olan “Bi­li­yo­rum bu dev­le­tin işi” ya­zı­sıy­la du­yu­rul­du. Ya­zı­da dört önem­li baş­lık var­dı:

1-Da­nış­tay’ın top­lan­tı­sı­na ka­tı­la­ca­ğım,

2-Ge­nel baş­kan­lı­ğa aday ola­ca­ğım,

3-Gö­rün­tü­ler 8 yıl­lık de­ğil ye­ni,

4-Komp­lo dev­le­tin işi.

Gel gör, dün Da­nış­tay’ın top­lan­tı­sı­na ka­tıl­ma­dı ve is­ti­fa ka­ra­rı­nı açık­la­dı. Komp­lo­nun dev­let ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı id­di­ası­nı ise “hü­kü­met” ola­rak de­ğiş­tir­di. Bu nok­ta­da in­ce işçi­lik ya­pa­rak “ce­ma­at” ile AK Par­ti ara­sı­na set çek­me­ye ça­lış­tı. Bay­kal’ın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ba­zı CHP’li mil­let­ve­kil­le­ri ha­ber por­tal­la­rı­nı ara­ya­rak, “Fet­hul­lah Gü­len Bay­kal’a gü­ven­ce ver­di, komp­lo­nun ar­ka­sın­da AKP’nin ol­du­ğu­nu söy­le­di” ya­la­nı­nı yay­dı­lar.

Bu ara­da CHP için­de, “Bay­kal Pen­sil­van­ya vur­gu­suy­la ‘ka­se­tin ge­ri­si­ni ya­yın­la­ma­yın ben de si­zi tar­tış­ma­nın dı­şın­da tu­ta­rım’ me­sa­jı ver­di, se­lam çak­tı” yo­rum­la­rı dil­den di­le do­laş­ma­ya baş­la­dı.

Dün­kü ge­liş­me­ler As­lı’nın ya­zı­sıy­la ta­ban ta­ba­na zıt­tı. Onu ya­nıl­tan Bay­kal’dı. Ne ol­du da Bay­kal, bir ge­ce­de ka­ra­rı­nı de­ğiş­tir­di? An­ka­ra’da ko­nu­şu­lan şu ye­ni se­nar­yo ce­vap olur mu, bir­lik­te de­ğer­len­di­re­lim.

De­ni­yor ki; Bay­kal is­ti­fa et­me­sey­di bas­kı al­tın­da yok olurdu. ‹s­ti­fayla hem bas­kı­lar­dan kur­tul­ma hem gü­ven ta­ze­le­me fır­sa­tı ya­ka­la­dı. Bay­kal, ku­rul­ta­ya ka­dar bek­ler, ka­mu­oyu­nun, de­le­ge­le­rin ve teş­ki­la­tın bas­kı­sıy­la ye­ni­den aday gös­te­ri­lir ve se­çi­lir. Tıp­kı, 1999 se­çim­le­rin­de par­ti­si ba­ra­jın al­tın­da ka­lın­ca is­ti­fa edip 18 ay son­ra dön­me­si gi­bi...

Se­nar­yo­yu üre­ten­le­rin yo­ru­mu ise şöy­le: Bay­kal is­ti­fa ede­rek er­dem­li ta­vır ser­gi­le­miş olur, ku­rul­tay­da gü­ven ta­ze­le­ye­rek üze­rin­de­ki yü­kü atar, komp­lo­yu hü­kü­me­te mal ede­rek si­ya­si ran­ta çe­vi­rir! Ya­ni, ye­ni bir Bay­kal oyu­nu... Baş­ka bir ifa­dey­le, seks vi­de­osun­dan baş­ba­kan çı­kar­ma pla­nı... Ba­na çok saç­ma gel­di, se­nar­yo­ya ina­nan­lar ise “10 gün bek­le, sa­bır­lı ol” de­me­yi sa­lık ver­di­ler.

Bu ara­da CHP’li­le­rin he­sa­ba kat­ma­dık­la­rı un­sur, asıl teh­di­din Bay­kal­sız bir CHP’nin AK Par­ti için teh­dit ola­ca­ğı ih­ti­ma­li­dir. Bekleyelim, görelim.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış
  ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
ÖNE ÇIKANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İlke Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 261 34 89