• BIST 110.932
 • Altın 175,077
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 12 °C
 • Diyarbakır 14 °C
 • Ankara 7 °C
 • İzmir 14 °C
 • Berlin 20 °C

PKK, Bar­za­ni ve Köşk he­sap­la­rı­…

Mustafa Sönmez

Or­ta Do­ğu­’da Kürt si­ya­se­ti üs­tün­de söz sa­hi­bi ol­ma ko­nu­sun­da öte­den be­ri re­ka­bet için­de olan Ab­dul­lah Öca­lan (AÖ) ile Me­sut Bar­za­ni ara­sın­da, IŞİ­D’­in Mu­su­l’­u iş­ga­li ve Ira­k’­ta ar­tan sal­dı­rı­la­rı ile bir­lik­te ye­ni çat­lak­lar ve kar­şı­lık­lı suç­la­ma­lar baş­la­dı. Bun­la­rın Or­ta Do­ğu­’da , Tür­ki­ye­’de Kürt si­ya­se­ti­nin ge­le­ce­ği­ne iliş­kin ne gi­bi et­ki­ler do­ğu­ra­ca­ğı , Köşk se­çi­mi­ni na­sıl et­ki­le­ye­ce­ği me­rak edi­li­yor.

Öz­gür Gün­de­m’­de­…

Kürt si­ya­se­ti­nin gün­lük ga­ze­te­si ola­rak bi­li­nen Öz­gür Gün­de­m’­in 4 Tem­muz man­şe­tin­de yer alan id­di­a, PKK-Bar­za­ni ka­pış­ma­sı­nın fi­ti­li ol­du. Ga­ze­te­ye gö­re, Mu­sul iş­ga­li, 1 Ha­zi­ra­n’­da Ür­dü­n’­de Am­ma­n’­da ya­pı­lan bir zir­ve­de plan­lan­mış, Ira­k’­ı par­ça­la­ma esas­lı bu zir­ve­de IŞİ­D’­in yı­kı­cı araç ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­na ABD,İs­ra­il,Tür­ki­ye gi­bi güç­ler des­tek ve­rir­ken Me­sud Bar­za­ni­’nin gö­rev­len­dir­di­ği Azad Ber­va­ri de bu top­lan­tı­ya ka­tıl­mış­tı. IŞİ­D’­in Mu­su­l’­u ele ge­çir­me­si KDP’­nin bil­gi­si da­hi­lin­de ve rı­za­sıy­la ger­çek­leş­miş­ti. Öz­gür Gün­de­m’­de yer bu­lan bu suç­la­ma, iz­le­yen gün­ler­de KCK yet­ki­li­le­ri­nin de­meç­le­riy­le pe­ki­şir­ken Bar­za­ni­’nin ce­va­bı ge­cik­me­di. 7 Tem­mu­z’­da, ta­ma­men ya­lan­dan iba­ret bir se­nar­yo ya­yım­lan­dı­ğı ha­tır­la­tı­la­rak söz ko­nu­su se­nar­yo­nun “Ba­sit, sı­ra­dan, re­zil­ce ve pes­pa­ye id­di­alar içer­di­ği” vur­gu­lan­dı. Açık­la­ma­da, “Bu ya­lan ha­be­ri baş­tan so­na red­de­di­yo­ruz. Her za­man te­rö­riz­me kar­şı dur­duk. Peş­mer­ge­le­ri şe­hit eden IŞİD te­rör ör­gü­tüy­le ne bu­gün ne de ya­rın it­ti­fa­kı­mız ola­cak. Bu if­ti­ra­lar, Kür­dis­tan böl­ge­si­nin ka­za­nım­la­rı­nı he­def alı­yor” de­ni­li­yor­du. Açık­la­ma­da “PKK ve Ce­mil Ba­yık, Kür­dis­tan düş­man­la­rı­nı ik­na et­mek için if­ti­ra­lar atı­yor. Aca­ba siz han­gi ül­ke is­tih­ba­ra­tı­nın em­riy­le Bar­za­ni ve KDP’­ye düş­man­lık ya­pı­yor­su­nuz? söz­le­ri­ne yer ve­ri­li­yor­du.

Ra­hat­sız­lı­ğın kay­na­ğı­…

Or­ta Do­ğu ve Kürt denk­le­mi­ne IŞİD pa­ra­met­re­si­nin gi­ri­şi ile bir­lik­te, dört ül­ke­de­ki Kürt si­ya­set­le­ri­nin ve bir bir­le­riy­le olan güç den­ge­le­ri­nin de ağır­lı­ğı de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Ku­zey Irak Kürt Yö­ne­ti­mi, Irak top­rak bü­tün­lü­ğü di­ye bir şe­yin kal­ma­dı­ğı­nı ve kon­tro­lü­ne al­dı­ğı Ker­kü­k’­ü de bün­ye­si­ne da­hil ede­rek ba­ğım­sız bir Kürt dev­le­ti ilan et­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı açık­la­dı. Bu eği­li­me, İs­ra­il açık­tan des­tek ve­rir­ken ABD ve di­ğer ba­tı ül­ke­le­rin­den iti­raz gel­me­di. Bar­za­ni ile sı­kı iliş­ki­ler için­de olan AKP ik­ti­da­rı­nın bu­na ör­tü­lü bir ona­yı öte­den be­ri var, sa­de­ce Ker­kük ile il­gi­li has­sa­si­ye­ti­ni ifa­de ede­rek he­ge­mon­ya ya­rı­şın­da ra­ki­bi İs­ra­il’­e elin­de­ki kar­tı gös­ter­di.

KDP’­nin “Ba­ğım­sız Kürt dev­le­ti” pro­je­si, PKK’­yı mut­lu et­mi­yor. Öca­lan, son 10 kü­sur yıl­dır, Or­ta Do­ğu­’da Kürt dev­le­ti kur­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı, böy­le gi­ri­şim­le­rin hem böl­ge­sel hem kü­re­sel güç­ler­ce he­men kon­trol al­tı­na alı­nıp kuk­la­laş­tı­rı­la­ca­ğı­nı, bu­nun ye­ri­ne her ül­ke­de­ki Kürt nü­fu­sun mer­ke­zi hü­kü­met­ler­den özerk­lik sta­tü­sü sağ­la­ya­rak o ül­ke bü­tün­lü­ğü için­de de­mok­ra­tik hak mü­ca­de­le­si ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yor.

AÖ’­yü ra­hat­sız eden di­ğer bir bo­yut, Bar­za­ni­le­rin dev­let­leş­me­si ile bir­lik­te tüm Or­ta Do­ğu Kürt nü­fu­su üs­tün­de he­ge­mon­ya te­sis et­me­le­ri, PKK’­nın Tür­ki­ye, Su­ri­ye (PYD), hat­ta İran (PJAK) üs­tün­de­ki ide­olo­jik ve yö­net­sel he­ge­mon­ya­sı­nın da sar­sıl­ma­sı. PKK, öte­den be­ri Su­ri­ye-Ro­ja­va­’da özerk yö­ne­tim de­ne­yi­mi için­de­ki Kürt­le­re KDP’­nin iyi dav­ran­ma­dı­ğın­dan, bu ko­nu­da AKP ik­ti­da­rı ile bir­lik­te zor­luk çı­kar­dı­ğın­dan, bu­gün­ler­de de IŞİD ku­şat­ma­sı al­tın­da­ki Ro­ja­va Kürt­le­ri­ne KDP’­nin ka­yıt­sız kal­ma­sın­dan şi­ka­yet­çi.

Tür­ki­ye en­di­şe­le­ri­…

PKK’­nın Bar­za­ni ile il­gi­li en­di­şe­le­ri, Tür­ki­ye­’de AKP re­ji­mi ile sür­dür­dü­ğü ve ağus­tos ayın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de test edi­le­cek bi­lek gü­re­şiy­le de il­gi­li. RTE ile MHP-CHP or­tak ada­yı Ek­me­let­tin İh­sa­noğ­lu­’nun kar­şı­sı­na HDP’­nin ada­yı ola­rak Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ı çı­ka­ran Kürt si­ya­se­ti, 30 Mart ye­rel se­çim­le­rin­de yüz­de 6.6 do­la­yın­da çı­kan oy­la­rı­nı, Köşk se­çim­le­ri­nin ilk tu­run­da yüz­de 10’a çı­kar­ma­yı he­def­li­yor. Bu­nu, hem Tür­ki­ye sol ke­si­min­den oy ala­rak hem de AK­P’­ye oy ve­ren Kürt­le­ri, “Kürt so­ru­nu” üs­tün­den et­ki­le­ye­rek sağ­la­ma­yı plan­lı­yor. HDP, yüz­de 10 gi­bi bir ora­nı ya­ka­la­ya­bil­di­ği tak­dir­de. RTE­’yi bi­rin­ci tur­da se­çil­mek­ten alı­ko­yan si­ya­set ola­rak gü­cü­nü ka­nıt­la­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Bu, Kürt si­ya­si ha­re­ke­ti için önem­li bir eşi­ğin at­lan­ma­sı, eli­nin güç­len­me­si an­la­mı­na ge­le­bi­lir. Ya ikin­ci tur­da? Özel­lik­le Tür­ki­ye so­lu, ken­di­sin­den oy is­te­yen HDP’­ye şöy­le so­ru­lar so­ru­yor; “İ­kin­ci tur­da ne ya­pa­cak­sı­nız, RTE­’yi mi des­tek­le­ye­cek­si­niz, ne­yin kar­şı­lı­ğın­da? Kürt­le­rin öz­gür­lü­ğü için alı­na­cak­la­ra bir iti­ra­zı­mız yok da bi­zim öz­gür­lük­le­ri­miz ne ola­cak, bun­la­rın üs­tün­de te­pin­miş ve Baş­kan­lık he­de­fiy­le iyi­ce dik­ta­tör­lü­ğü­nü ilan ede­cek bir RTE, si­zin des­te­ği­niz­le Köş­k’­e çı­kar­sa, bu­nu bi­ze na­sıl açık­la­ya­cak­sı­nız?”…

RTE’­nin he­sa­bı ise Gü­ney­do­ğu Kürt seç­me­ni­ni özel­lik­le Bar­za­ni üs­tün­den et­ki­le­mek ve HDP’­yi et­ki­siz kı­la­rak, bi­rin­ci tur­da se­çil­mek. Bu­ra­da Bar­za­ni fak­tö­rü önem ka­za­nı­yor . PKK’­nın eli­ni güç­len­dir­mek ye­ri­ne, RTE’­nin eli­ni güç­len­di­re­cek bir Bar­za­ni dav­ra­nı­şı­na PKK’­nın öf­ke­si bü­yü­yor. Çün­kü bu­nun de­va­mı, kit­le­ler nez­din­de PKK’­nın ge­ri­le­til­me­si , Kürt tem­sil­ci ola­rak RTE kuy­ruk­çu­su bir Bar­za­ni çiz­gi­si­nin yük­sel­me­si­..

Bu­na PKK’­nın ka­yıt­sız kal­ma­ya­ca­ğı açık. Ama kav­ga na­sıl bir bi­çim alır, bek­le­yip gör­mek ge­re­kir.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış
  ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
ÖNE ÇIKANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İlke Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 261 34 89